Skip to content

Ger­biami tautodailininkai ,

Šven­ti­nis bir­žie­čių ata­skai­ti­nės paro­dos ati­da­ry­mas – vasa­rio 25d. 12 val.
Išvyks­tame iš Kamajų 11 val.
 
Tel.pasiteiravimui 8 689 51279
 
Pane­vė­žio tau­to­dai­li­ninkų sąjun­gos Rokiš­kio sky­riaus pirmininkė
Birutė D.
Permalink

Gimtadieniai

Žiemos taku gim­ta­die­nis atėjęs
Teat­neša daug lai­mės, džiaugsmo valandų,
Lai sun­kios die­nos pra­le­kia lyg vėjas,
O lai­mės valan­dos lai slenka pamažu.

Svei­ki­name vasa­rio mėnesį gimusius :

Butė­nienę Ireną

Bai­na­ra­vi­čienę Oną

Daš­či­o­rą Antaną

Kare­niau­skienę Jolantą

Pugž­lytę Viktoriją

Sara­je­vienę Renatą

Stoč­kų Daną

Stoč­ku­vienę Danutę

Zakarką Vid­man­tą

Vio­letą Jasinevičienę

Valentinos Strungytės — Baltuškienės darbų paroda „Svajonės link…„

 

2017 m. sau­sio 29 d.
Kriaunų muzie­jus pasi­puošė tau­to­dai­li­nin­kės Valen­ti­nos Strungytės-Baltuškienės mar­ga­spal­viais  siu­vi­nė­tais raš­tais. Visi Valen­ti­nos dar­bai rei­ka­lau­jan­tys didžiu­lio kruopš­tumo ir visa­pu­siško atsi­da­vimo suža­vėjo paro­dos lan­ky­to­jus. Con­ti­nue reading

Išvyka į Vilnių

Šį sau­sio 26-osios rytą tau­to­dai­li­ninkų gru­pelė tryp­čiojo Rokiš­kio auto­busų sto­ties aikš­tėje ir besi­dai­ry­dami laukė… Ir štai, atrie­dėjo taip lauk­ta­sis Rokiš­kio savi­val­dy­bės auto­bu­siu­kas, skir­tas kil­niam tiks­lui – nuvykti į Lie­tu­vos nacio­na­li­niame muzie­juje vyks­tan­čią res­pub­li­ki­nės tau­to­dai­lės parodą, skirtą Lie­tu­vos tau­to­dai­li­ninkų sąjun­gos 50-mečiui pami­nėti. Čia eks­po­nuo­jami Juozo Čepu­lio, Alės Gege­le­vi­čie­nės‚ Gitos Kolo­so­vie­nės‚ Auge­ni­jos Ruže­lie­nės, Alek­sandro Spun­dze­vi­čiaus, Genės Šimė­nie­nės ir Vid­manto Zakar­kos dar­bai. Visi šie tau­to­dai­li­nin­kai kartu su Rokiš­kio tau­to­dai­li­ninkų sky­riaus pir­mi­ninke Birute Kai­riene ir Kriaunų veik­liąja Vita Mačiu­liene vien­bal­siai sušukę „TAIP!“ lei­dosi į kelionę.
Con­ti­nue reading