Skip to content

2016m. jubiliatų kūrybos darbų paroda

2016m. lap­kri­čio 11 d.  —  gruodžio 31d. Rokiš­kio krašto muziejuje.

Paro­doje savo dar­bus eksponuoja:

Rober­tas Žaliukas

Auge­nija Ruželienė

Irena Navic­kienė

Birutė Dudė­nienė

Igo­ris Kovalevskis

Lia­lachan Jegorova

Vio­leta Jasinevičienė

Nijolė Ada­mo­nienė

Paro­dos pri­sta­ty­mas ir svei­ki­ni­mai jubi­lia­tams gruo­džio 16 d. 16 val.

img_1462

Skelbimas tautodailininkams, amatininkams, verslininkams:

Rokiš­kyje mugės – ne nau­jiena. Tačiau kalė­di­nių pre­ky­me­čių - dar nebuvo. Kiekvieną Advento šešta­dienį Rokiš­kio krašto muzie­jaus res­tau­ruo­toje buvu­sioje dvaro kal­vėje kvie­čiame ama­ti­nin­kus ir tau­to­dai­li­nin­kus: mez­gė­jas, vil­nos vėlė­jas, kepė­jas, dro­žė­jus, kai­lia­dir­bius, vers­li­nin­kus, plė­to­jan­čius tau­tinį paveldą, nes kiek­vieną šešta­dienį - vis kitoks prekymetis.

Pir­ma­sis pre­ky­me­tis – šeška­tur­gis – gruo­džio 3 dieną.

Į jį kvie­čiame visus ama­ti­nin­kus, kurie mezga, neria, velia, audžia, pina, dro­žia, veja [ … ], taip pat kai­lia­dir­bius bei vers­li­nin­kus, neabe­jin­gus tau­ti­niam pavel­dui, atvykti pre­kiauti savo dirbiniais.

Ant­ra­sis pre­ky­me­tis – skaista­tur­gis – gruo­džio 10 dieną.  Skaista­tur­gyje visi perka dova­nas arti­mie­siems, bičiu­liams. Tad kvie­čiame biti­nin­kus, ypač  bičių vaško dir­bi­nių gamin­to­jus, (gruo­džio 13 – Šv. Liu­ci­jos diena, todėl rei­kia degti vaško žvakes), kar­py­to­jus,  puo­džius, kera­mi­kus, verslo atsto­vus, tęsian­čius ama­ti­nin­kys­tės tra­di­ci­jas, tau­to­dai­li­nin­kus… Tiems, kam nepa­si­sekė šeška­tur­gyje, atvy­kite į skaista­turgį — gal­būt čia nupirks dova­noms Jūsų dirbinį.

Tre­čia­sis pre­ky­me­tis – sal­da­tur­gis –  gruo­džio 17 dieną. Sal­da­tur­gis – sal­džioms dova­nė­lėms pirkti: meduo­liams, šoko­la­dams, medui… Kvie­čiame visus biti­nin­kus,  kepė­jus, virė­jus, sodi­nin­kus, vers­li­nin­kus – kuli­na­ri­nio paveldo puo­se­lė­to­jus… Tik Jūsų dėka bus mūsų sal­džios Šv. Kalėdos.

Visi pre­ky­me­čiai vyks 11 – 15 valandomis.

Kvie­čiame regist­ruo­tis nuo spa­lio 24: į šeška­turgį  (12 03) iki gruo­džio 1 d;

Į skaista­turgį  (12 10) iki gruo­džio 8 d;

Į sal­da­turgį (12  17) iki gruo­džio 15 d.

el.p. archyvas@muziejus.rokiskyje.lt

Atsa­kin­gas asmuo Vilė Saru­lienė, tel. 8 686 94657.

Rug­sėjo 29 d. NUO 15 VAL. pra­deda veikti LTS Pane­vė­žio bend­ri­jos kon­kurso „Aukso vai­ni­kas“ paroda

Paroda veiks nuo rug­sėjo 29 iki spa­lio 21 d.

Spa­lio 21 d. 12 val. Iškil­min­gas paro­dos užda­ry­mas ir geriau­sių Pane­vė­žio bend­ri­jos tau­to­dai­li­ninkų vainikavimas!!!

Permalink

Tautodailininkių darbai tekstilės darbų parodoje „Nėriniuotos svajos“

2016m. bir­že­lio 18d., Rokiš­kyje, savo lais­va­lai­kio be vir­balų ran­kose neįsi­vaiz­duo­jan­čios mez­gimo entu­zias­tės minėjo Pasau­linę mez­gimo vie­šu­moje dieną…

Įvai­riais žanrais kurian­tys tau­to­dai­li­nin­kai, turi labai įvai­rias savo kūry­bi­nes sto­vyk­las, ple­ne­rus, daly­vauja pro­jek­tuose, paro­dose, ren­gi­niuose. Teks­tilė, vie­nas iš labiau­siai pamirštų tau­to­dai­lės žanrų, kurio kūrė­jai, turė­dami labai senas tra­di­ci­jas, neturi nei sto­vyklų, nei ple­nerų, nei šven­čių ir netgi parodų labai nedaug.

Daug metų, mez­gi­mas, nėri­mas vąše­liu buvo nepel­ny­tai lai­ko­mas atgy­ve­nu­siu, „senų bobu­čių“ amatu, kurios mezga anū­kams sto­ras vil­no­nes koji­nes, o tie anū­kai nela­bai nori jų avėti. Tačiau tie lai­kai pasi­keitė labai kar­di­na­liai. Dabar atėjo mez­gi­nių metas, kai gra­žiai numegz­tos ir tau­ti­niais raš­tais išmar­gin­tos koji­nės yra brangi dovana, o tau­ti­niais raš­tais puoš­tos pirš­ti­nės ne tik šildo, bet ir yra nuo­sta­bus akse­su­aras mer­gi­nai… Tau­to­dai­li­ninkų teks­ti­li­ninkų dar­bai tapo pra­ban­gia ir pagei­dau­jama dovana, kurias perka madų besi­vai­kan­čios jau­nos mote­rys ir mer­gi­nos. Ner­ti­niai, ner­tos suk­nu­tės, megzti užmes­tu­kai ir leng­vos mohe­rio suk­ne­lės jau ne bobu­čių daly­kas, o madingų mies­tie­čių puošmena.

Todėl pasau­linė mez­gimo vie­šu­moje diena, šventė visiems mez­gė­jams. Tokią diena vyksta daug vie­šųjų ren­gi­nių, entu­zias­tės mezga vie­šose vie­tose: par­kuose ant suo­le­lių, par­duo­tu­vėse, kitose vie­šose erd­vėse, kvies­da­mos pri­si­jungti ir kitus, taip ska­tinti susi­do­mė­jimą mez­gimu. Sie­kiant ne tik pami­nėti mez­gimo vie­šu­moje dieną, bet tai paversti švente tiek mez­gė­jams tiek ir visiems mies­tie­čiams, Rokiš­kyje 2016m. bir­že­lio 18 dieną buvo orga­ni­zuota ne tik mez­gimo vie­šu­moje diena, bet ir teks­ti­lės darbų paroda „Nėri­niuo­tos sva­jos“ Rokiš­kio krašto muzie­juje. Paroda buvo eks­po­nuo­jama bir­že­lio 18 – 30 dienomis.

Viso to orga­ni­za­vimo ėmėsi Lie­tu­vos tau­to­dai­li­ninkų sąjun­gos Pane­vė­žio bend­ri­jos Rokiš­kio sky­riaus pir­mi­ninkė Renata Sara­je­vienė, kuri dar yra ir klubo „Dai­lieji ama­tai“ vadovė. Mez­gimo vie­šu­moje die­nos proga orga­ni­zuo­toje teks­ti­lės darbų paro­doje „Nėri­niuo­tos sva­jos“, savo dar­bus galėjo eks­po­nuoti visi ren­gi­nio daly­viai. Šioje paro­doje daly­vavo tau­to­dai­li­nin­kės ir tie­siog mez­gimo entu­zias­tės.  Paro­doje dar­bus eks­po­navo tau­to­dai­li­nin­kės iš Rokiš­kio — Gita Kolo­so­vienė, Alė Gege­le­vi­čienė, Renata Sara­je­vienė,  ir  dvi tau­to­dai­li­nin­kės iš Ukmer­gės — Regina Žvirb­lienė ir Asta Gir­nienė. Ren­gi­nyje daly­vavo tau­to­dai­li­nin­kės  tapy­to­jos Irena Sta­si­ke­lienė, Lilia Jago­rova, tau­ti­nių juostų meis­trė Rita Vai­tie­kau­skienė, kurios gera­no­riš­kai pri­si­jungė prie mez­gimo vie­šu­moje šven­tės. Paro­doje „Nėri­niuo­tos sva­jos“ savo teks­ti­lės dar­bus eks­po­navo klubo „Dai­lieji ama­tai“ narės Diana Bane­vi­čiūtė, Rasa Gram­bov­skienė, Aušra Lin­ke­vi­čienė, Eleo­nora Laužadienė.

Mez­gimo vie­šu­moje šven­tės tema buvo įvai­rūs skrai­duo­liai. Tai ir paukš­tu­kai, vabz­džiai, dru­ge­liai… Todėl visoms į ren­ginį susi­rin­ku­sioms buvo pasiū­lyta pada­ryti paukš­tu­kus ir jais papuošti Rokiš­kio krašto muzie­jaus parko medžius. Norin­čios megzti, galėjo megzti, o norin­čioms pri­si­dėti prie kolek­ty­vi­nės paukš­te­lių akci­jos, buvo suteik­tos visos medžia­gos jiems daryti ir orga­ni­zuota paukš­te­lių iš siūlų gami­nimo akcija-edukacija. Sve­čiai iš Ukmer­gės atsi­vežė lauk­tu­vių – įvai­rių skrai­duo­lių. Tau­to­dai­li­ninkė Regina Žvirb­lienė atvežė dru­ge­lių – nertų dide­lių, skirtų medžiams apka­binti taip juos papuo­šiant ir mažes­nių, nertų ir paga­mintų kaip deko­ra­ci­jos skir­tos kabinti ant siūlų. Labai skir­tingi bet labai gra­žūs ir išra­dingi dru­ge­liai. Tau­to­dai­li­ninkė Asta Gir­nienė atvežė skrai­dan­čią lėlę – žydrąją fėją. Kartu su Ukmer­giš­kėm tau­to­dai­li­nin­kėm, atvyko ir Ukmer­gės klubo „Mez­gi­niai tarp knygų“ aktyvi mez­gėja – Vita­lija Venslo­vienė, kuri atvežė lauk­tu­vių atvežė spal­vingą drugelį.

Po paukš­te­lių darymo edu­ka­ci­jos, vyko jų kabi­ni­mas Rokiš­kio dvaro teri­to­ri­joje. Buvo paka­binti iš siūlų paga­minti paukš­te­liai, didieji nerti dru­ge­liai pri­rišti prie  medžių kamienų.   Vėliau visi norin­tys galėjo pavaikš­čioti po Rokiš­kio krašto muziejų, apžiū­rėti nau­jus eks­po­zi­ci­jos eks­po­na­tus, tarp kurių buvo gra­fie­nės vir­ba­lai, kuriasi ji mezgė. Tarsi nie­kuo neiš­si­ski­rian­tys vir­ba­lai, tačiau susi­laukė dide­lio susi­do­mė­jimo. Mez­gė­jams labai svar­bus eks­po­na­tas ir pati žinia, kad gra­fienė taip pat mezgė.

Mez­gan­čioms tau­to­dai­li­nin­kėms labai svarbu susi­tikti, dalin­tis raštų sche­mo­mis, mez­gimo tech­ni­ko­mis. Rei­ka­lin­gos šven­tės, susi­ti­ki­mai, ple­ne­rai. Norint tokiuose susi­ti­ki­muose daly­vauti, rei­kia patiems juos sau orga­ni­zuoti. Tačiau pra­džia jau pada­ryta. Rokiš­kio krašto muzie­jus – labai dėkinga vieta tokiems ren­gi­niams, kadangi savait­ga­liais čia vykta akty­vus gyve­ni­mas – daug lan­ky­tojų, sve­čių, ren­gi­nių. Dide­liame muzie­juje, daug veiklų. Todėl mez­gimo vie­šu­moje diena, susi­laukė susi­do­mė­jimo, o teks­ti­lės darbų paroda „Nėri­niuo­tos sva­jos“ pri­traukė muzie­jaus lan­ky­tojų dėmesį, tarp kurių jau akci­jos dieną buvo sve­čių iš Lat­vi­jos,  kurie labai domė­josi lie­tu­vių mez­gėjų teks­ti­lės darbais.

Teksto autorė Asta Gernienė

 

13507184_243842205997736_709610085456365665_n

img_0895

13502836_1164667600222160_3120037936936013727_o13473917_1036813379728815_549004642_n13479835_1036814636395356_1318078359_nIMG_0894IMG_0905IMG_0877

img_0418