Skip to content

Rug­sėjo 29 d. NUO 15 VAL. pra­deda veikti LTS Pane­vė­žio bend­ri­jos kon­kurso „Aukso vai­ni­kas“ paroda

Paroda veiks nuo rug­sėjo 29 iki spa­lio 21 d.

Spa­lio 21 d. 12 val. Iškil­min­gas paro­dos užda­ry­mas ir geriau­sių Pane­vė­žio bend­ri­jos tau­to­dai­li­ninkų vainikavimas!!!

Permalink

Tautodailininkių darbai tekstilės darbų parodoje „Nėriniuotos svajos“

2016m. bir­že­lio 18d., Rokiš­kyje, savo lais­va­lai­kio be vir­balų ran­kose neįsi­vaiz­duo­jan­čios mez­gimo entu­zias­tės minėjo Pasau­linę mez­gimo vie­šu­moje dieną…

Įvai­riais žanrais kurian­tys tau­to­dai­li­nin­kai, turi labai įvai­rias savo kūry­bi­nes sto­vyk­las, ple­ne­rus, daly­vauja pro­jek­tuose, paro­dose, ren­gi­niuose. Teks­tilė, vie­nas iš labiau­siai pamirštų tau­to­dai­lės žanrų, kurio kūrė­jai, turė­dami labai senas tra­di­ci­jas, neturi nei sto­vyklų, nei ple­nerų, nei šven­čių ir netgi parodų labai nedaug.

Daug metų, mez­gi­mas, nėri­mas vąše­liu buvo nepel­ny­tai lai­ko­mas atgy­ve­nu­siu, „senų bobu­čių“ amatu, kurios mezga anū­kams sto­ras vil­no­nes koji­nes, o tie anū­kai nela­bai nori jų avėti. Tačiau tie lai­kai pasi­keitė labai kar­di­na­liai. Dabar atėjo mez­gi­nių metas, kai gra­žiai numegz­tos ir tau­ti­niais raš­tais išmar­gin­tos koji­nės yra brangi dovana, o tau­ti­niais raš­tais puoš­tos pirš­ti­nės ne tik šildo, bet ir yra nuo­sta­bus akse­su­aras mer­gi­nai… Tau­to­dai­li­ninkų teks­ti­li­ninkų dar­bai tapo pra­ban­gia ir pagei­dau­jama dovana, kurias perka madų besi­vai­kan­čios jau­nos mote­rys ir mer­gi­nos. Ner­ti­niai, ner­tos suk­nu­tės, megzti užmes­tu­kai ir leng­vos mohe­rio suk­ne­lės jau ne bobu­čių daly­kas, o madingų mies­tie­čių puošmena.

Todėl pasau­linė mez­gimo vie­šu­moje diena, šventė visiems mez­gė­jams. Tokią diena vyksta daug vie­šųjų ren­gi­nių, entu­zias­tės mezga vie­šose vie­tose: par­kuose ant suo­le­lių, par­duo­tu­vėse, kitose vie­šose erd­vėse, kvies­da­mos pri­si­jungti ir kitus, taip ska­tinti susi­do­mė­jimą mez­gimu. Sie­kiant ne tik pami­nėti mez­gimo vie­šu­moje dieną, bet tai paversti švente tiek mez­gė­jams tiek ir visiems mies­tie­čiams, Rokiš­kyje 2016m. bir­že­lio 18 dieną buvo orga­ni­zuota ne tik mez­gimo vie­šu­moje diena, bet ir teks­ti­lės darbų paroda „Nėri­niuo­tos sva­jos“ Rokiš­kio krašto muzie­juje. Paroda buvo eks­po­nuo­jama bir­že­lio 18 – 30 dienomis.

Viso to orga­ni­za­vimo ėmėsi Lie­tu­vos tau­to­dai­li­ninkų sąjun­gos Pane­vė­žio bend­ri­jos Rokiš­kio sky­riaus pir­mi­ninkė Renata Sara­je­vienė, kuri dar yra ir klubo „Dai­lieji ama­tai“ vadovė. Mez­gimo vie­šu­moje die­nos proga orga­ni­zuo­toje teks­ti­lės darbų paro­doje „Nėri­niuo­tos sva­jos“, savo dar­bus galėjo eks­po­nuoti visi ren­gi­nio daly­viai. Šioje paro­doje daly­vavo tau­to­dai­li­nin­kės ir tie­siog mez­gimo entu­zias­tės.  Paro­doje dar­bus eks­po­navo tau­to­dai­li­nin­kės iš Rokiš­kio — Gita Kolo­so­vienė, Alė Gege­le­vi­čienė, Renata Sara­je­vienė,  ir  dvi tau­to­dai­li­nin­kės iš Ukmer­gės — Regina Žvirb­lienė ir Asta Gir­nienė. Ren­gi­nyje daly­vavo tau­to­dai­li­nin­kės  tapy­to­jos Irena Sta­si­ke­lienė, Lilia Jago­rova, tau­ti­nių juostų meis­trė Rita Vai­tie­kau­skienė, kurios gera­no­riš­kai pri­si­jungė prie mez­gimo vie­šu­moje šven­tės. Paro­doje „Nėri­niuo­tos sva­jos“ savo teks­ti­lės dar­bus eks­po­navo klubo „Dai­lieji ama­tai“ narės Diana Bane­vi­čiūtė, Rasa Gram­bov­skienė, Aušra Lin­ke­vi­čienė, Eleo­nora Laužadienė.

Mez­gimo vie­šu­moje šven­tės tema buvo įvai­rūs skrai­duo­liai. Tai ir paukš­tu­kai, vabz­džiai, dru­ge­liai… Todėl visoms į ren­ginį susi­rin­ku­sioms buvo pasiū­lyta pada­ryti paukš­tu­kus ir jais papuošti Rokiš­kio krašto muzie­jaus parko medžius. Norin­čios megzti, galėjo megzti, o norin­čioms pri­si­dėti prie kolek­ty­vi­nės paukš­te­lių akci­jos, buvo suteik­tos visos medžia­gos jiems daryti ir orga­ni­zuota paukš­te­lių iš siūlų gami­nimo akcija-edukacija. Sve­čiai iš Ukmer­gės atsi­vežė lauk­tu­vių – įvai­rių skrai­duo­lių. Tau­to­dai­li­ninkė Regina Žvirb­lienė atvežė dru­ge­lių – nertų dide­lių, skirtų medžiams apka­binti taip juos papuo­šiant ir mažes­nių, nertų ir paga­mintų kaip deko­ra­ci­jos skir­tos kabinti ant siūlų. Labai skir­tingi bet labai gra­žūs ir išra­dingi dru­ge­liai. Tau­to­dai­li­ninkė Asta Gir­nienė atvežė skrai­dan­čią lėlę – žydrąją fėją. Kartu su Ukmer­giš­kėm tau­to­dai­li­nin­kėm, atvyko ir Ukmer­gės klubo „Mez­gi­niai tarp knygų“ aktyvi mez­gėja – Vita­lija Venslo­vienė, kuri atvežė lauk­tu­vių atvežė spal­vingą drugelį.

Po paukš­te­lių darymo edu­ka­ci­jos, vyko jų kabi­ni­mas Rokiš­kio dvaro teri­to­ri­joje. Buvo paka­binti iš siūlų paga­minti paukš­te­liai, didieji nerti dru­ge­liai pri­rišti prie  medžių kamienų.   Vėliau visi norin­tys galėjo pavaikš­čioti po Rokiš­kio krašto muziejų, apžiū­rėti nau­jus eks­po­zi­ci­jos eks­po­na­tus, tarp kurių buvo gra­fie­nės vir­ba­lai, kuriasi ji mezgė. Tarsi nie­kuo neiš­si­ski­rian­tys vir­ba­lai, tačiau susi­laukė dide­lio susi­do­mė­jimo. Mez­gė­jams labai svar­bus eks­po­na­tas ir pati žinia, kad gra­fienė taip pat mezgė.

Mez­gan­čioms tau­to­dai­li­nin­kėms labai svarbu susi­tikti, dalin­tis raštų sche­mo­mis, mez­gimo tech­ni­ko­mis. Rei­ka­lin­gos šven­tės, susi­ti­ki­mai, ple­ne­rai. Norint tokiuose susi­ti­ki­muose daly­vauti, rei­kia patiems juos sau orga­ni­zuoti. Tačiau pra­džia jau pada­ryta. Rokiš­kio krašto muzie­jus – labai dėkinga vieta tokiems ren­gi­niams, kadangi savait­ga­liais čia vykta akty­vus gyve­ni­mas – daug lan­ky­tojų, sve­čių, ren­gi­nių. Dide­liame muzie­juje, daug veiklų. Todėl mez­gimo vie­šu­moje diena, susi­laukė susi­do­mė­jimo, o teks­ti­lės darbų paroda „Nėri­niuo­tos sva­jos“ pri­traukė muzie­jaus lan­ky­tojų dėmesį, tarp kurių jau akci­jos dieną buvo sve­čių iš Lat­vi­jos,  kurie labai domė­josi lie­tu­vių mez­gėjų teks­ti­lės darbais.

Teksto autorė Asta Gernienė

 

13507184_243842205997736_709610085456365665_n

img_0895

13502836_1164667600222160_3120037936936013727_o13473917_1036813379728815_549004642_n13479835_1036814636395356_1318078359_nIMG_0894IMG_0905IMG_0877

img_0418

 

 

 

Pleneras „Adomynės dvaro labirintai”

Tau­to­dai­li­ninkų (tapy­tojų ir kar­py­tojų) ple­ne­ras  „Ado­my­nės dvaro labi­rin­tai”  vyks bir­že­lio 25 – 30 die­no­mis Ado­my­nės dvare. Jame daly­vauti pakvies­tos pen­kios Rokiš­kio sky­riaus narės. Tai Gita Kolo­so­vienė, Irena Sta­si­kė­lienė, Rasa Čypa­itė, Birutė Dudė­nienė ir Lilia Jegorova.

Ren­ka­mės 25 dieną  nuo 15 val. prie dvaro.  19 val. ofi­cia­lus ple­nero ati­da­ry­mas.  Gyven­sime ūkininko E. Černiaus sody­boje (10 min kelio pės­čio­mis iki dvaro). Tau­to­dai­li­nin­kai bus aprū­pinti drobė­mis, rėme­liais, tapy­bos prie­mo­nė­mis. Ofi­cia­lus ple­nero užda­ry­mas 29 dieną 19 val.

Tau­to­dai­li­nin­kai pri­va­lės palikti po 1 darbą Kupiš­kio etno­gra­fi­jos muziejui

Išky­lus neaiš­ku­mams skam­bin­kite  V. Jure­vi­čie­nei, tel. 8 611 39286.

Medžio kūrinių paroda

Bir­že­lio 13d. 16 val. Kupiš­kio etno­gra­fi­jos muzie­juje bus ati­da­ryta Vid­manto Zakar­kos ir Rai­mondo Kavo­liūno medžio kūri­nių paroda, skirta Gedulo ir vil­ties die­nai paminėti.

zakarkao kupiskyje

Tarptautinė vaikų gynimo diena

Bir­že­lio 1d., Tarp­tau­tinę vaikų gynimo dieną, Rokiš­kio Nepri­klau­so­my­bės aikš­tėje vyksta Rokiš­kio rajono savi­val­dy­bės Juozo Keliuo­čio vie­šo­sios bib­lio­te­kos ir Turizmo infor­ma­ci­jos ir tra­di­ci­nių amatų koor­di­na­vimo centro orga­ni­zuo­tas ren­gi­nys “Vai­kys­tės šventė”.

Į šią šventę atvyko Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Seimo pir­mi­ninkė Loreta Grau­ži­nienė. Ji Rokiš­kio rajono savi­val­dy­bės Juozo Keliuo­čio Bib­lio­te­koje ati­darė var­dinę len­tyną “Mano vai­kys­tės biblioteka”.

Šioje nuo­tai­kin­goje šven­tėje daly­vavo Rokiš­kio krašto audė­jos Alė Gege­le­vi­čienė ir Genė Šimėnienė, muziejaus dai­lės ir komu­ni­ka­ci­jos sky­riaus vedėja Ingrida Kujelė su edu­ka­ci­niu užsi­ėmimu “Susiūta bet ne drabužis”.

13330928_1152648114757442_9115861886239869748_n

13346972_1152648258090761_2043735444946644937_n

ale _Grauziniene