Skip to content

“Nėriniuotos svajos”

Bir­že­lio 18d., Rokiš­kyje, savo lais­va­lai­kio be vir­balų ran­kose neįsi­vaiz­duo­jan­čios mez­gimo entu­zias­tės minėjo Pasau­linę mez­gimo vie­šu­moje dieną…
Ta proga buvo ati­da­ryta jung­tinė, Rokiš­kio ir Ukmer­gės tau­to­dai­li­nin­kių, teks­ti­lės darbų paroda “Nėri­niuo­tos sva­jos” , kurioje savo dar­bus eks­po­nuoja Gita Kolo­so­vienė, Regina Žvirb­lienė, Alė Gege­le­vi­čienė, Asta Gir­nienė, Renata Sara­je­vienė, Diana Bane­vi­čiūtė, Rasa Gram­bov­skienė, Aušra Lin­ke­vi­čienė, Eleo­nora Laužadienė.

Minint Pasau­linę mez­gimo vie­šu­moje dieną mez­gėme, nėrėme ir rišome įvai­rius sparnuočius. Nėriniuotais spar­nais atpla­s­noję dru­ge­liai ir bitu­tės papuošė muzie­jaus dvaro medžius. Dide­lis būrys žvirb­lių, kėkštų ir net koli­b­rių apgulė liau­na­šakį parko krūmą.

Parodą galite apžiū­rėti iki lie­pos 1d.

13507184_243842205997736_709610085456365665_n13473917_1036813379728815_549004642_n13479835_1036814636395356_1318078359_nIMG_0894IMG_0905IMG_0877

 

 

 

Pleneras „Adomynės dvaro labirintai”

Tau­to­dai­li­ninkų (tapy­tojų ir kar­py­tojų) ple­ne­ras  „Ado­my­nės dvaro labi­rin­tai”  vyks bir­že­lio 25 – 30 die­no­mis Ado­my­nės dvare. Jame daly­vauti pakvies­tos pen­kios Rokiš­kio sky­riaus narės. Tai Gita Kolo­so­vienė, Irena Sta­si­kė­lienė, Rasa Čypa­itė, Birutė Dudė­nienė ir Lilia Jegorova.

Ren­ka­mės 25 dieną  nuo 15 val. prie dvaro.  19 val. ofi­cia­lus ple­nero ati­da­ry­mas.  Gyven­sime ūkininko E. Černiaus sody­boje (10 min kelio pės­čio­mis iki dvaro). Tau­to­dai­li­nin­kai bus aprū­pinti drobė­mis, rėme­liais, tapy­bos prie­mo­nė­mis. Ofi­cia­lus ple­nero užda­ry­mas 29 dieną 19 val.

Tau­to­dai­li­nin­kai pri­va­lės palikti po 1 darbą Kupiš­kio etno­gra­fi­jos muziejui

Išky­lus neaiš­ku­mams skam­bin­kite  V. Jure­vi­čie­nei, tel. 8 611 39286.

Medžio kūrinių paroda

Bir­že­lio 13d. 16 val. Kupiš­kio etno­gra­fi­jos muzie­juje bus ati­da­ryta Vid­manto Zakar­kos ir Rai­mondo Kavo­liūno medžio kūri­nių paroda, skirta Gedulo ir vil­ties die­nai paminėti.

zakarkao kupiskyje

Tarptautinė vaikų gynimo diena

Bir­že­lio 1d., Tarp­tau­tinę vaikų gynimo dieną, Rokiš­kio Nepri­klau­so­my­bės aikš­tėje vyksta Rokiš­kio rajono savi­val­dy­bės Juozo Keliuo­čio vie­šo­sios bib­lio­te­kos ir Turizmo infor­ma­ci­jos ir tra­di­ci­nių amatų koor­di­na­vimo centro orga­ni­zuo­tas ren­gi­nys “Vai­kys­tės šventė”.

Į šią šventę atvyko Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Seimo pir­mi­ninkė Loreta Grau­ži­nienė. Ji Rokiš­kio rajono savi­val­dy­bės Juozo Keliuo­čio Bib­lio­te­koje ati­darė var­dinę len­tyną “Mano vai­kys­tės biblioteka”.

Šioje nuo­tai­kin­goje šven­tėje daly­vavo Rokiš­kio krašto audė­jos Alė Gege­le­vi­čienė ir Genė Šimėnienė, muziejaus dai­lės ir komu­ni­ka­ci­jos sky­riaus vedėja Ingrida Kujelė su edu­ka­ci­niu užsi­ėmimu “Susiūta bet ne drabužis”.

13330928_1152648114757442_9115861886239869748_n

13346972_1152648258090761_2043735444946644937_n

ale _Grauziniene

 

Festivalis „Pienių pūkas“ Skapiškyje

XX tarp­tau­ti­nis kartų teatrų fes­ti­va­lis „Pie­nių pūkas“ Ska­piš­kyje gegu­žės 22d. suk­vietė pašur­mu­liuoti į įvai­rius ren­gi­nius. Gegu­žės 21d. 11.30- Vir­gi­ni­jos Jūre­vi­čie­nės (Kupiš­kis), tau­to­dai­li­nin­kės, kar­pi­nių paro­dos „Gyve­ni­mas kar­pi­niuose“ atidarymą.

Gegu­žės 22d. tau­to­dai­li­nin­kės Genės Šimė­nie­nės (Rokiš­kis) audimo darbų paro­dos ati­da­rymą. Čia, kaip visuo­met darbų ir raštų gausybė…

13226688_1182370131814232_1446848228255965849_n

13233137_1182370241814221_1434300761263876562_n

skapiskyje 2016

2016 05 22