Ataskaitinė tautodailininkų paroda Ukmergėje

Ukmer­gės tau­to­dai­li­ninkų 2016 metų derlius

 

Nuvy­kome pasi­džiaugti kai­mynų pasie­ki­mais – Rokiš­kio tau­to­dai­li­ninkų sky­riaus pir­mi­ninkė Birutė, jos pava­duo­toja Alė, narės Irena ir Lilė. Paroda ati­da­ryta Ukmer­gės kul­tū­ros centro gale­ri­joje. Vos įžengus į salę, pir­ma­sis įspū­dis -  stul­bi­nan­tis: balta, šviesu, erdvu ir toje pri­kaus­tan­čioje erd­vėje visa savo verte ir gro­žiu pui­kuo­jasi liau­dies menas. Nuo­stabu! Matai ir supranti, kaip ukmer­giš­kiai – kul­tū­ros žmonės ir miesto val­džia – ger­bia ir myli savo tau­to­dai­lės kūrėjus.

    Parodą ati­da­ry­da­mas rajono tau­to­dai­li­ninkų vado­vas Riman­tas Zin­ke­vi­čius pasvei­kino visus susi­rin­ku­sius, palin­kėjo gerų įspū­džių, pabrėžė, kad drau­gija jun­gia 44 tau­to­dai­li­nin­kus, o šioje paro­doje savo dar­bus pateikė 28 drau­gi­jos nariai.

    Eks­po­nuo­jama daug tau­to­dai­lės žanrų: medžio dro­žyba, tapyba, kera­mika, augalų gra­fika, mez­gi­mas bei nėri­mas, pyni­mas iš lino, iš vyte­lių, siu­vi­nė­ji­mas, lėlių kūri­mas. Dar­bai įvai­rūs, įdomūs, patrau­kian­tys lan­ky­tojų dėmesį. Visi dar­bai išdės­tyti per dvi didžiu­les sales: pir­moje – vaiz­duo­ja­ma­sis menas, dro­žyba, ant­roje – teks­tilė, kera­mika, medžio ink­rus­ta­ci­jos ir kt. Apžvel­gus bendrą vaizdą, norisi pri­eiti ir giliau pažvelgti į kiek­vieną eks­po­natą, netgi dar ir dar kartą pakartoti.

    Šioje bal­tumu spin­din­čioje gale­ri­joje pir­miau­sia išsi­ski­ria malo­niai spal­vingi lie­tu­viški pei­za­žai: Vytauto Mac­ke­vi­čiaus „Upe­lio kran­tas“, „Vakaro pei­za­žas“, Rimos Pocie­nės „Ruduo“, Leo­nido Polu­kovo „Nidos kopos“. Uni­ka­lūs Kri­s­ti­nos Zin­ke­vi­čie­nės bati­kos dar­bai zodiako ženklų tema­tika –„Oži­a­ra­gis“, „Avi­nas“ ir ypač Lai­mu­tės Dzi­gai­tės žolynų gra­fika: „Šv. atsi­sky­rė­lis“, „Pava­sa­rio nuo­jauta“, „Beržų sulos metas“.

     Kokie nepa­kar­to­ja­mai skir­tingi medžio dro­žėjų kūri­niai: nuo Rimanto Zin­ke­vi­čiaus galin­game ąžuole įkūnyto šv. Izi­do­riaus paveikslo, tau­tinį paveldą puo­se­lė­jan­čių Sta­nis­lovo Zin­ke­vi­čiaus rankšluos­ti­nių, Ričardo Kap­ci­ke­vi­čiaus verps­čių iki smul­kes­nių, taip pat dai­lių dar­be­lių ( vazų, šaukštų ), ar šešio­lik­me­tės mok­s­lei­vės Dei­man­tės Aukš­tuo­ly­tės meis­triš­kai išrai­žytų dėžu­čių, len­te­lių pjaus­ty­mui bei Bro­niaus Čepe­lės medžio rai­žymo kūrinėlių.

    Ne per dau­giau­sia pateikta kera­mi­kos darbų: vidury salės pui­kuo­jasi Valės Žaka­vi­čie­nės žiesti ąsočiai, Vitos Vait­ke­vi­čie­nės lėkš­tės, dai­liai sukonst­ruoti Vla­dos Pupe­lie­nės bei Rolando Apke­vi­čiaus švil­pu­kai , dūdelės.

    Pakan­ka­mai gausi atskira paro­dos dalis yra teks­tilė, kurią sudaro Biru­tės Mikė­nie­nės, Nijo­lės Pociū­nie­nės iš lino vąše­liu ner­tos stal­tie­sės, stal­tie­sė­lės, Dai­vos Mali­nau­skie­nės lininė siu­vi­nėta stal­tiesė, Linos Pociū­nie­nės iš lino rišti kak­la­raiš­čiai, Dalios Lap­ku­vie­nės bei Regi­nos Žvirb­lie­nės raš­tuo­tos pirš­ti­nės ir koji­nės. Įdomi Onu­tės Kuja­lie­nės nerta kom­po­zi­cija „Tau­ti­nis kos­tiu­mas kitaip“.

    Derama pagarba paro­dyta ana­pi­lin išėju­sių tau­to­dai­li­ninkų – dro­žėjo ir tapy­tojo Stepo Nečiūno ir teks­ti­li­nin­kės Vero­ni­kos Bra­žė­nie­nės – asme­ny­bėms ir jų tau­to­dai­lės pali­ki­mui. Paro­doje eks­po­nuoti Stepo Nečiūno tapy­bos dar­bai „Take­lis per upelį“, „Prie ežero“, „Ber­žy­nė­lis“, „Pušų girelė“ tokie savi, tokie nostal­giš­kai  lie­tu­viški, o jo pro­fe­sio­na­liai įver­tin­tose medžio dro­žy­bos kom­po­zi­ci­jose matome mūsų kaimo senuo­sius ama­ti­nin­kus: račių, šiau­čių, sta­lių, kubi­lių,  kavolį ir, deja, jau beveik užmirštą  linksmą pra­mogą, o gal šventę – kaimo gegu­žinę. Lan­ky­to­jai turėjo gali­mybę dar kartą pasi­gė­rėti ata Vero­ni­kos nėri­niais, siu­vi­nė­ji­mais, atvirukais.

    Į šventę atvy­kęs Pane­vė­žio regiono tau­to­dai­li­ninkų bend­ri­jos pir­mi­nin­kas Sau­lius Kro­nis pasvei­kino kūry­bin­gus ir darbš­čius  Ukmer­gės tau­to­dai­li­nin­kus, pasi­džiaugė, kad jie tin­ka­mai, pro­duk­ty­viai atsto­vauja savam kraš­tui res­pub­li­ki­nėse paro­dose, kad savo veikla subu­ria ir užkre­čia visus, pui­kiai suta­ria su kul­tū­ros cen­tru bei savi­val­dybe. Į ukmer­giš­kių tau­to­dai­li­ninkų šventę atvyko ir dau­giau sve­čių – rajono val­džios atsto­vai, būre­lis Kupiš­kio, Pasva­lio bei Rokiš­kio tau­to­dai­li­ninkų, pasi­da­lino patir­timi, pasi­gro­žėjo paroda.

Tau­to­dai­li­ninkė Irena Stasikėlienė