Skip to content

Gimtadieniai

…​Bėga die­nos kaip van­duo  – vakar,šiandien ,​rytoj… Skrieja​ ir skuba kar­tais ilgos, nuo­bo­džios, kar­tais sau­lė­tos, links­mos, kupi­nos jau­nys­tės polė­kio, nerū­pes­tin­gos die­nos… ir neju­čia išaušta rytas. Ypa­tin­gas rytas. Rytas, kai širdimi pajunti – ​Tavo rytas.

Svei­ki­name tautodailininkus

sau­sio mėnesį gimusius :

Kubi­lienę Mariną

Sta­si­kė­lienę Ireną

Šimė­nienę Genę

Žaliu­ką Robertą

Miglandą Alek­se­jienę

Negai­lėjo žiedų

​Jūsų

 šven­tei
Bal­ta­s­karė spei­guota žiema.
Šerkšno pasa­koj medžiai

​Jums​

 len­kės,
Snai­gių žied­la­pių žemė pilna.

Jos ateis nusilenkt

​ Jūsų

 šven­tei,
Švel­niai skruos­tus abu pabu­čiuos,
Lai­mei, džiaugs­mui ir gėriui gyventi

​Jums​

 lin­kės jos kas­dieną sapnuos.

Paroda

Mieli Rokiš­kio  tautodailininkai ,

2017m. sau­sio 19 d. 16 val. apsi­lan­ky­kime  Rokiš­kio krašto muzie­juje, kur vyks tau­to­dai­li­ninkų Vytauto Jackūno  ir Joa­nos Jac­kū­nie­nės darbų paro­dos atidarymas.

http://www.lietuvostautodaile.lt/49-ltka/tautodailininkai-turintys-meno-kurejo-statusa/j/77-jackunas-vytautas
http://lietuvostautodaile.lt/tautodailininkai-turintys-meno-kurejo-statusa/49-j/78-jackuniene-joana

Con­ti­nue reading

2016m. jubiliatų kūrybos darbų paroda

2016m. lap­kri­čio 11 d.  —  gruodžio 31d. Rokiš­kio krašto muziejuje.

Paro­doje savo dar­bus eksponuoja:

Rober­tas Žaliukas

Auge­nija Ruželienė

Irena Navic­kienė

Birutė Dudė­nienė

Igo­ris Kovalevskis

Lia­lachan Jegorova

Vio­leta Jasinevičienė

Nijolė Ada­mo­nienė

Paro­dos pri­sta­ty­mas ir svei­ki­ni­mai jubi­lia­tams gruo­džio 16 d. 16 val.

img_1462

Skelbimas tautodailininkams, amatininkams, verslininkams:

Rokiš­kyje mugės – ne nau­jiena. Tačiau kalė­di­nių pre­ky­me­čių - dar nebuvo. Kiekvieną Advento šešta­dienį Rokiš­kio krašto muzie­jaus res­tau­ruo­toje buvu­sioje dvaro kal­vėje kvie­čiame ama­ti­nin­kus ir tau­to­dai­li­nin­kus: mez­gė­jas, vil­nos vėlė­jas, kepė­jas, dro­žė­jus, kai­lia­dir­bius, vers­li­nin­kus, plė­to­jan­čius tau­tinį paveldą, nes kiek­vieną šešta­dienį - vis kitoks prekymetis.

Pir­ma­sis pre­ky­me­tis – šeška­tur­gis – gruo­džio 3 dieną.

Į jį kvie­čiame visus ama­ti­nin­kus, kurie mezga, neria, velia, audžia, pina, dro­žia, veja [ … ], taip pat kai­lia­dir­bius bei vers­li­nin­kus, neabe­jin­gus tau­ti­niam pavel­dui, atvykti pre­kiauti savo dirbiniais.

Ant­ra­sis pre­ky­me­tis – skaista­tur­gis – gruo­džio 10 dieną.  Skaista­tur­gyje visi perka dova­nas arti­mie­siems, bičiu­liams. Tad kvie­čiame biti­nin­kus, ypač  bičių vaško dir­bi­nių gamin­to­jus, (gruo­džio 13 – Šv. Liu­ci­jos diena, todėl rei­kia degti vaško žvakes), kar­py­to­jus,  puo­džius, kera­mi­kus, verslo atsto­vus, tęsian­čius ama­ti­nin­kys­tės tra­di­ci­jas, tau­to­dai­li­nin­kus… Tiems, kam nepa­si­sekė šeška­tur­gyje, atvy­kite į skaista­turgį — gal­būt čia nupirks dova­noms Jūsų dirbinį.

Tre­čia­sis pre­ky­me­tis – sal­da­tur­gis –  gruo­džio 17 dieną. Sal­da­tur­gis – sal­džioms dova­nė­lėms pirkti: meduo­liams, šoko­la­dams, medui… Kvie­čiame visus biti­nin­kus,  kepė­jus, virė­jus, sodi­nin­kus, vers­li­nin­kus – kuli­na­ri­nio paveldo puo­se­lė­to­jus… Tik Jūsų dėka bus mūsų sal­džios Šv. Kalėdos.

Visi pre­ky­me­čiai vyks 11 – 15 valandomis.

Kvie­čiame regist­ruo­tis nuo spa­lio 24: į šeška­turgį  (12 03) iki gruo­džio 1 d;

Į skaista­turgį  (12 10) iki gruo­džio 8 d;

Į sal­da­turgį (12  17) iki gruo­džio 15 d.

el.p. archyvas@muziejus.rokiskyje.lt

Atsa­kin­gas asmuo Vilė Saru­lienė, tel. 8 686 94657.