Skip to content

XX tarptautinis kartų teatrų festivalis „Pienių pūkas“ Skapiškyje

XX tarp­tau­ti­nis kartų teatrų fes­ti­va­lis „Pie­nių pūkas“ Ska­piš­kyje kvie­čia į įvai­rius ren­gi­nius. Gegu­žės 21d. 11.30– Vir­gi­ni­jos Jūre­vi­čie­nės (Kupiš­kis), tau­to­dai­li­nin­kės, kar­pi­nių paro­dos „Gyve­ni­mas kar­pi­niuose“ atidarymą.

Gegu­žės 22d. 14.00 val.- amatų kie­me­lis. Kūry­bi­nės tau­ti­nių juostų dirb­tu­vės „Mus sujungė juostų pynė“, skir­tos Ska­piš­kyje įkurtų Van­dos Sil­vest­ra­vi­čiū­tės tau­ti­nių juostų dirb­tu­vių 95-mečiui pami­nėti. Tau­to­dai­li­nin­kės Genės Šimė­nie­nės (Rokiš­kis) audimo darbų paro­dos ati­da­rymą ir kitus…

Dau­giau suži­no­site šiuo adresu: http://www.info.kupiskis.lt/2016/05/12/xx-tarptautinis-kartu-teatru-festivalis-pieniu-pukas-skapiskyje/

Paroda skirta Lietuvos tautodailininkų sąjungos 50-mečiui

Visą mėnesį Pane­vė­žio dai­les gale­ri­joje buvo eks­po­nuo­jama paroda skirta Lie­tu­vos tau­to­dai­li­ninkų sąjun­gos 50-mečiui (2016 04 15 — 05 14) Joje buvo eks­po­nuo­jami 29 Rokiš­kio sky­riaus auto­rių dar­bai. Iš jų, A. Ruze­lie­nes, G. Kolo­so­vie­nės, V. Zakar­kos, G. Sime­nie­nes, A. Spun­dze­vi­ciaus, A. Gege­le­vi­cie­nes dar­bai buvo atrinkti į res­pub­li­kinę parodą, kuri bus eks­po­nuo­jama šį rudenį Vilniuje.

Sky­riaus gre­tas šiais metais papildė vinos vėlė­jos: Jūratė Deks­nienė, Miglanda Alek­se­jienė, Vio­leta Jasi­ne­vi­čienė. Juostų pynėja Rita Vaitiekausienė.

13198609_986983508083155_8294685314435108644_o IMG_0481 IMG_0501 IMG_0497 IMG_0488 IMG_0496 IMG_0487 IMG_0506 IMG_0513 IMG_0514 IMG_0485 bendra

Tradiciškai, bet kaskart vis naujai

Tau­to­dailė, egzis­tuo­dama para­le­liai su pro­fe­sio­na­liąja daile, yra svarbi etno­kul­tū­ros, tau­tos dva­si­nės ir mate­ria­li­nės kul­tū­ros dalis. Ji glau­džiai susi­jusi su tau­tos pasau­lė­jauta, bui­timi, papro­čiais, apei­go­mis. Todėl sava­moks­lių meni­ninkų kūri­niai turi šimt­me­čių tau­tos kul­tū­ros tęs­ti­numo bei funk­cinį, deko­ra­ty­vųjį, tai­ko­mąjį pobūdį. Šios savy­bės pui­kiai atsi­sklei­džia tiek mūsų, Rokiš­kio, tiek Biržų tau­to­dai­li­ninkų dar­buose. Tai aki­vaiz­džiai liu­dija nese­niai, kovo mėnesį, vyku­sios ata­skai­ti­nės metų parodos.

Bir­žie­čių kvie­timu kartu su grupe rokiš­kė­nių tau­to­dai­li­nin­kių teko lan­ky­tis Biržų krašto tau­to­dai­lės paro­doje, kuri ati­da­ryta 2016m. kovo 12d. „Sėlos“ muzie­juje, Biržų pilyje. Ši bir­žie­čių tau­to­dai­lės paroda skirta Lie­tu­vos tau­to­dai­li­ninkų sąjun­gos 50-mečiui pami­nėti. Į ren­ginį gau­siai susi­rinko patys kūrė­jai, miesto visuo­menė, atvyko sve­čių iš Pane­vė­žio, Ukmer­gės, Kupiš­kio, Rokiš­kio. Tau­to­dai­li­nin­kus pagerbė Biržų rajono vice­merė Irutė Varzienė.

Visada smagu pabūti bend­ra­min­čių būryje, pama­tyti, išgirsti, pasi­da­linti min­ti­mis, paste­bė­ji­mais. Paroda suvie­nija, kūrėjų dar­bams sutei­kia nema­rumą. Pag­rin­di­nis šios paro­dos bruo­žas – pro­fe­sio­na­lu­mas. „Lau­re­atų turime tarp tapy­tojų, dro­žėjų, nėrėjų, kar­pi­nių auto­rių,“- pažy­mėjo sky­riaus pir­mi­nin­kas Kęs­tu­tis Prei­džius. Ypač pagerbta „sodų“ ir mar­gu­čių kūrėja Vytenė Rep­šienė, šiuo metu šven­čianti savo aštuo­nias­de­šimt­metį. Rajono mero Padė­kos raš­tais už nuo­pel­nus puo­se­lė­jant liau­dies meną ir kul­tūrą apdo­va­noti Kęs­tu­tis Prei­džius, Vitas Jatu­le­vi­čius, Danutė Jakimavičienė.

Pir­miau­sia žiūrovų dėmesį patrau­kia tapy­bos dar­bai: jų auto­rių nėra gausu, užtat atsi­rado gali­mybė pri­sta­tyti geriau­sių tapy­tojų po kelis dar­bus. Moder­numu ir roman­tika išsi­ski­ria Vytauto Lai­sono tapyba: vėl ir vėl norisi grįžti prie jo paveikslų „Lakš­tin­gala“, „Šalia tavęs“, „Myli­moji“; gilia ramybe, dva­sin­gumo pagava užbu­ria kla­si­ki­niu sti­liumi nuta­pyti K. Prei­džiaus 3 paveiks­lai tėviš­kės tema; įdomiai išspręs­tas miesto sim­bo­lių išdės­ty­mas Idi­li­jos Dumb­rau­skie­nės paveik­sle „Biržų miesto ange­las“. Paro­doje gau­sią ir įvai­rią eks­po­zi­ciją sudaro Algirdo But­ke­vi­čiaus dro­žy­bos dar­bai: „Pie­me­nė­lis“, „Kamink­rė­tys“, „Mąs­ty­to­jas“, „Lie­tu­vaitė“, „Jonu­šas Rad­vila“, „Sker­džius“ ir kt. Linas – ant­ra­sis mūsų auk­sas po gin­taro (kuris išties yra ne mūsų). Paro­dos sta­lai nukloti nuo­sta­baus nėrimo ser­ve­tė­lė­mis iš lino, lini­niais nėri­niais: suk­ne­lė­mis, palai­di­nu­kė­mis, vai­kiš­kais dra­bu­žė­liais. Mote­ris ste­bi­nanti nau­jiena – nuo­sta­būs  velti papuo­ša­lai (autorė Vida Prei­džiu­vienė) ir papuo­ša­lai bei gėlės vazoje, paga­minti iš odos (autorė Loreta Kujelienė).

Biržų tau­to­dai­li­nin­kus svei­kino sve­čiai, dėko­dami už pui­kiai išeks­po­nuotą turi­ningą parodą, gyrė –„Šaunuo­liai! Gra­žiai kuria“. Pane­vė­žio regiono tau­to­dai­li­ninkų pir­mi­nin­kas Sau­lius Kro­nis džiau­gėsi: „Malonu matyti gausų būrį bend­ra­min­čių. Paroda pasi­žymi kūrėjų bran­dumu. Bir­žie­čiai eina tei­singu keliu“.

Jis pakvietė visus regiono tau­to­dai­li­nin­kus į jubi­lie­jinę parodą Pane­vė­žyje balan­džio mėnesį, infor­mavo, jog geriausi tau­to­dai­lės dar­bai bus atrinkti į parodą Vilniuje.

Irena Sta­si­kė­lienė

Naujienos nariams

Gegu­žės 14d 12 val. Regio­ni­nės paro­dos apta­ri­mas Pane­vė­žio Dai­lės galerijoje.

2016.03.15

Ata­skai­tinė paroda muzie­juje nuo vasa­rio 25 d. — kovo 15d. Ati­da­ry­mas vasa­rio 25d. 16 val. Dar­bus į muziejų atvežti iki vasa­rio 23d. Muzie­ji­nin­kai prašo nevė­luoti atvežti darbų. Sėkmės.

Sau 25, 2016

Garbingas jubiliejus atėjo

ona bainaraviciene

Ona Bai­na­ra­vi­čienė gimė snie­guotą 1936 m. vasa­rio mėn. Rokiškio rajono Zibo­lių kaime bal­džiaus Izi­do­riaus ir Mary­tės Gal­ve­lių šeimoje. Tad šian­dien nuo­šir­džiai svei­ki­name 80-ojo jubi­lie­jaus proga.

Įvai­rius rank­dar­bius Onutė pamėgo dar vai­kys­tėje. Močiu­tei pamo­kius siu­vi­nėti pra­dėjo nuo 13 metų. Siu­vi­nėjo šilke­liu ir medvil­ni­niais siū­liu­kais, kuriuos par­si­vež­davo iš Daug­pi­lio. Orna­men­tais bei pie­ši­niais dalin­da­vosi su drau­gė­mis. Siu­vi­nėjo viską: stal­tie­sė­les, kam­pe­lius, paveiks­lus. Kai geriau pra­moko, ėmėsi dide­lių darbų: stal­tie­sių, lova­tie­sių, pagal­vių užvalkalų.

Būdama 15 metų pra­dėjo austi, smal­siai sės­davo į močiu­tės stakles. Audė dvi­ny­čiais medžiagą mai­šams, paklo­dėms, vėliau ketur­ny­čiais — rankšluoš­čius, stal­tie­ses, lovatieses. Išsiaudė ir pasi­siuvo tau­ti­nius rūbus ir visą kraitį.

Mėgo austi rink­ti­nes juos­tas ir kak­la­raiš­čius, kuriais mie­lai puo­šėsi bro­liai ir draugai.

Daug mezgė virbalais.

Metai bėga, dar­bai lėtėja. Tačiau pomė­gis rank­dar­biams   neišb­lėso. Dabar vis dar siu­vi­nėja įvai­ria siu­vi­nė­jimo tech­nika, kuria  tau­to­dai­li­ninkų tarpe mažai kas bedirba.  Daly­vauja rajo­ni­nėse bei regio­nėse parodose.

LTS narė nuo 2013 m.

12718312_934089096705930_8952435848950658842_n

12742546_1120913537959892_2449832638066973970_n

2013

Miela dovana dukrai. Siu­vi­nėta 2012m.

ona deividui 2013

Siu­vi­nėta 2013 m.

ona viktorijai

Siu­vi­nėta 2013 m.

staltiese 2015-2016

Siu­vi­nėta 2015 – 2016 m.