Šv. Velykų belaukiant

Kaip buvo pra­nešta, balan­džio 6 d. Rokiš­kio rajono savi­val­dy­bės Švie­timo centre vyko edu­ka­cinė pamoka tau­to­dai­li­nin­kams „Taip gimsta ste­buklas“. Susi­rinko nema­žas būre­lis — 18 tau­to­dai­li­ninkų ir kele­tas klubo „Akty­vus sen­jo­ras“ narių. Rokiš­kio krašto muzie­jaus Lan­ky­tojų aptar­na­vimo sky­riaus vedėja Laima Kla­sin­skienė mokė, kaip papras­tus kiau­ši­nius paversti nuo­sta­biais vely­ki­niais mar­gu­čiais.     Con­ti­nue reading